FRIDENLY
东奥大家庭
RECRUITING
在招职位
 • 全国
 • 北京
 • 长春
 • 在招职位
 • 工作地点
 • 职位要求
 • 薪资
 • 教学管理
 • 北京市?海淀区
 • 专科及以上 | 1年以内工作经验
 • 5K?9K
 • 查看详情
 • 财经编辑
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 1-3年工作经验
 • 6K?9K
 • 查看详情
 • 兼职财务讲师
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 5-10年工作经验
 • 30K?50K
 • 查看详情
 • 兼职税务讲师
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 5-10年工作经验
 • 30K?50K
 • 查看详情
 • 兼职审计讲师
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 5-10年工作经验
 • 30K?50K
 • 查看详情
 • 兼职财务讲师
 • 长春-南关区
 • 本科及以上 | 5-10年工作经验
 • 10K?20K
 • 查看详情
 • 兼职税务讲师
 • 长春-南关区
 • 本科及以上 | 5-10年工作经验
 • 10K?20K
 • 查看详情
 • 兼职审计讲师
 • 长春-南关区
 • 本科及以上 | 5-10年工作经验
 • 10K?20K
 • 查看详情
 • CPA财经编辑
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 工作经验不限
 • 6K?9K
 • 查看详情
 • 法律编辑
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 工作经验不限
 • 6K?9K
 • 查看详情
 • 财会、财税类讲师
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 3-5年工作经验
 • 10K?20K
 • 查看详情
 • 税务实务教学研发
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 6-10年工作经验
 • 8K?15K
 • 查看详情
 • 会计实务教学研发
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 6-10年工作经验
 • 8K?15K
 • 查看详情
 • CPA财经编辑
 • 长春-南关区
 • 本科及以上 | 工作经验不限
 • 4K?8K
 • 查看详情
 • 教学管理
 • 北京市?海淀区
 • 专科及以上 | 1年以内工作经验
 • 5K?9K
 • 查看详情
 • 财经编辑
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 1-3年工作经验
 • 6K?9K
 • 查看详情
 • 兼职财务讲师
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 5-10年工作经验
 • 30K?50K
 • 查看详情
 • 兼职税务讲师
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 5-10年工作经验
 • 30K?50K
 • 查看详情
 • 兼职审计讲师
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 5-10年工作经验
 • 30K?50K
 • 查看详情
 • CPA财经编辑
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 工作经验不限
 • 6K?9K
 • 查看详情
 • 法律编辑
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 工作经验不限
 • 6K?9K
 • 查看详情
 • 财会、财税类讲师
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 3-5年工作经验
 • 10K?20K
 • 查看详情
 • 税务实务教学研发
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 6-10年工作经验
 • 8K?15K
 • 查看详情
 • 会计实务教学研发
 • 北京市?海淀区
 • 本科及以上 | 6-10年工作经验
 • 8K?15K
 • 查看详情
 • 兼职财务讲师
 • 长春-南关区
 • 本科及以上 | 5-10年工作经验
 • 10K?20K
 • 查看详情
 • 兼职税务讲师
 • 长春-南关区
 • 本科及以上 | 5-10年工作经验
 • 10K?20K
 • 查看详情
 • 兼职审计讲师
 • 长春-南关区
 • 本科及以上 | 5-10年工作经验
 • 10K?20K
 • 查看详情
 • CPA财经编辑
 • 长春-南关区
 • 本科及以上 | 工作经验不限
 • 4K?8K
 • 查看详情
女忍者佐藤江梨花快播